×

İhbar Tazminatı

24/03/2023

İhbar Tazminatı Nedir?  

İhbar tazminatı, işveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin feshi durumunda ödenen bir tazminattır. İşçinin iş sözleşmesi işveren tarafından feshedildiğinde, işveren, işçiye önceden belirlenmiş bir süre önceden ihbar etmek zorundadır. Bu süre ihbar süresi olarak adlandırılır ve genellikle işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak değişebilir. İşveren, ihbar süresi yerine işçiye tazminat ödeyerek işten çıkarabilir. Bu tazminata da ihbar tazminatı denir.İhbar tazminatı, işçinin çalıştığı süre ve iş sözleşmesinin feshedildiği nedenlere göre değişebilir. Örneğin, işçi kendi isteğiyle işten ayrılırsa, işveren ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir. Ancak, işçinin iş sözleşmesinin feshi işveren tarafından gerçekleştirildiğinde, işveren, işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak bir ihbar süresi belirlemek zorundadır. İhbar süresi işçinin işe giriş tarihine göre belirlenir ve genellikle en az iki hafta ile altı ay arasındadır. İhbar süresi belirlenirken, işçinin pozisyonu, çalıştığı süre, işverenin büyüklüğü ve iş sözleşmesinde belirtilen diğer faktörler de dikkate alınır.İhbar tazminatı, işçiye işsiz kaldığı dönemde maddi destek sağlamak için ödenir. İşçi, ihbar süresi boyunca çalışmaya devam ederse, işveren tazminat ödemek zorunda değildir. İhbar tazminatı, işverenin iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçiye tanınan bir hak olarak kabul edilir. Bu tazminat, işverenin işçiye ödemesi gereken bir yükümlülüktür ve işçi için önemli bir maddi desteğe dönüşebilir.Sonuç olarak, ihbar tazminatı, işverenin iş sözleşmesinin feshi durumunda işçiye ödediği bir tazminattır. İhbar tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve iş sözleşmesinin feshedildiği nedenlere göre değişebilir. İhbar tazminatı, işçinin maddi olarak desteklenmesine yardımcı olur ve işverenin iş sözleşmesinin feshi durumunda işçiye tanınan bir hak olarak kabul edilir.

İhbar Tazminatı Kimler Tarafından Alınabilir? Almanın Şartları Nelerdir?  

İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesini feshetmeden önce belirli bir süre önceden yazılı olarak bildirimde bulunması gerektiği durumlarda işverenin ödemesi gereken bir tazminattır. Türkiye’de olduğu gibi, ihbar tazminatı alabilmenin de belirli şartları vardır. Bu şartları karşılayan tüm işçiler ihbar tazminatı alabilir.

İhbar tazminatı alınabilmesi için ilk şart, işçinin belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmasıdır. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin de ihbar tazminatı alabileceği unutulmamalıdır. İşçinin çalışma süresi, ihbar tazminatı hesaplamasında önemli bir faktördür. İş Kanunu’na göre işçinin işverenle çalıştığı süre en az bir yıl olmalıdır. Ancak belirli süreli iş sözleşmeleri için, iş sözleşmesinin süresi dolmadan önce iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde de ihbar tazminatı ödenir.İhbar tazminatı alınabilmesi için ikinci şart, işçinin iş sözleşmesini feshetmeden önce önceden yazılı olarak bildirimde bulunmasıdır. Bildirim süresi, işçinin çalıştığı süreye göre değişir. İş Kanunu’na göre en az 30 gün önceden bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ancak iş sözleşmesi, işyeri yönetmeliği veya toplu iş sözleşmesi gibi diğer mevzuatlarda daha uzun bir bildirim süresi öngörülüyorsa bu süre dikkate alınır.Üçüncü şart ise işçinin fesih nedenidir. İşçinin haklı sebeple iş sözleşmesini feshetmesi halinde ihbar tazminatı alabilir. Ayrıca, işverenin iş sözleşmesini haklı sebep olmaksızın feshetmesi halinde de ihbar tazminatı ödenir. İşverenin, işçinin ağır kusurundan dolayı iş sözleşmesini feshetmesi halinde ise ihbar tazminatı ödenmez. İhbar tazminatı, işçinin brüt ücreti esas alınarak hesaplanır. İşçinin çalıştığı yıl sayısı hesaplanır ve formül kullanılarak ihbar tazminatı miktarı belirlenir. İhbar tazminatı hesaplamasında kullanılacak olan brüt ücret, işçinin son ücretinden farklı olabilir. Bu nedenle, işçilerin ihbar tazminatlarının doğru hesaplanması için avukat ya da uzmanlara danışabilir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?  

İhbar tazminatı, işverenin iş sözleşmesini feshettiği durumlarda işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. İşverenin işçiye önceden belirli bir süre önceden bildirim yapması gerektiği halde bu bildirimi yapmaması veya yasal bildirim süresine uymaması durumunda ödenir. İhbar tazminatı, işçinin güvencesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir hak olduğundan, işverenin veya işçinin kusurundan bağımsız olarak ödenmesi gerekmektedir.İhbar tazminatının hesaplanması, işçinin brüt ücreti ve çalışma süresine göre yapılır. İşçinin brüt ücreti, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte aldığı ücretin brüt tutarıdır. Brüt ücret, vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve benzeri kesintilerden önceki ücrettir. İşçinin çalışma süresi, işe başlama tarihi ve son çalışma tarihi arasındaki süredir.

İhbar tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

İhbar tazminatı = Brüt Ücret x İşçinin Çalışma Süresi / 12 x İhbar Tazminatı Katsayısı

Burada, İhbar Tazminatı Katsayısı, işçinin hizmet süresine göre değişmektedir. Katsayı, 6 ay ile 10 yıl arasında hizmet süresi olan işçiler için 2, 10 yıldan fazla hizmet süresi olan işçiler için ise 3 olarak belirlenmiştir.

Örnek olarak, iş sözleşmesi feshedilen bir işçinin brüt ücreti 3.500 TL ve çalışma süresi 5 yıl ise, ihbar tazminatı hesaplama işlemi aşağıdaki gibi yapılabilir:

İhbar tazminatı = 3.500 TL x 5 / 12 x 2 (katsayı) = 2.917 TL

Bu hesaplamada, işçinin brüt ücreti 3.500 TL olarak, çalışma süresi 5 yıl olarak, ihbar tazminatı katsayısı da 2 olarak belirlenmiştir. İhbar tazminatı tutarı ise 2.917 TL olarak hesaplanmıştır.

İhbar tazminatı hesaplaması, işçinin çalışma süresinin yarısını aşması halinde yarım yıllık süreler için tam yıl sayısı olarak hesaplanır. Örneğin, işçinin çalışma süresi 3 yıl 8 ay ise, çalışma süresi 4 yıl olarak hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Nedir?  

Kıdem tazminatı, Türkiye’deki işçi haklarından biridir ve işçinin işverenle olan çalışma süresine bağlı olarak fesih halinde alabileceği bir tazminattır. İşçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin iş yerindeki hizmet süresi, işçinin brüt ücreti ve kıdem tazminatı tavan tutarı gibi faktörlere göre hesaplanır.Kıdem tazminatı, işçilerin çalışma hayatında işlerini kaybetmeleri durumunda, işsiz kalmaları halinde maddi bir destek sağlar. Kıdem tazminatı ödemesi, işverenin yükümlülüğüdür ve çalışanın hizmet süresi arttıkça tazminat miktarı da artar. Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesi feshedildiğinde alınabileceği gibi, işveren tarafından işten çıkarılması, emeklilik veya yaşlılık nedeniyle işten ayrılması, ölümü veya iş kazası gibi durumlarda da hak kazanılabilir.İşçilerin kıdem tazminatı hakları, İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir. Kıdem tazminatı ödemesi, işçinin brüt ücreti esas alınarak hesaplanır. İşçinin çalıştığı her tam yıl için işveren, brüt ücretin 30 günlük tutarı kadar kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak, işçinin çalışma süresi, tam yıllar halinde değil, 1 yılın üzerindeki çalışma süreleri de kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınır.Kıdem tazminatı ödemelerinde, tavan tutarı da önemlidir. Tavan tutarı, her yıl belirlenir ve işçinin brüt ücreti bu tutarın üstünde olursa, kıdem tazminatı hesaplamasında sadece tavan tutarı dikkate alınır. 2021 yılında kıdem tazminatı tavan tutarı 7.238,00 TL olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, kıdem tazminatı işçilerin iş hayatında önemli bir haklarından biridir. İşçinin çalışma süresi ve brüt ücreti esas alınarak hesaplanan kıdem tazminatı, işçilerin işsiz kalmaları durumunda maddi bir destek sağlar ve işçinin haklarını korur. İşverenlerin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü, işçilerin korunmasına ve adil bir çalışma ortamının sağlanmasını sağlar.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Arasındaki Fark Nedir?  

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, Türkiye’deki çalışanların haklarından iki farklı tazminattır. Her iki tazminat da işçi haklarını korumak ve işçilerin maddi açıdan desteklenmesini sağlamak için düzenlenmiştir.Kıdem tazminatı, çalışanların iş yerindeki hizmet süresine göre belirlenir ve işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. İşçinin işten çıkarılması, emeklilik, yaşlılık nedeniyle işten ayrılması, ölümü veya iş kazası gibi durumlarda alınabilir. İşçinin hizmet süresi arttıkça kıdem tazminatı da artar. Kıdem tazminatı ödemesi, işverenin yükümlülüğüdür ve işçinin brüt ücreti, hizmet süresi ve kıdem tazminatı tavan tutarı gibi faktörlere göre hesaplanır.İhbar tazminatı ise, işveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinden önce işçiye bildirim süresi verilmemesi halinde ödenmesi gereken bir tazminattır. İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçiye işten çıkarılacağı tarihten önce belirli bir süre önceden bildirimde bulunması gerekmektedir. Eğer işveren bu bildirim süresine uymazsa, işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İhbar tazminatı, işçinin brüt ücreti ve çalışma süresine göre hesaplanır ve kıdem tazminatı gibi işçinin hizmet süresine bağlı değildir.Özetle, kıdem tazminatı işçinin işyerindeki hizmet süresine göre ödenen bir tazminatken, ihbar tazminatı iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işverenin belirli bir süre önceden işçiye bildirimde bulunmaması durumunda ödenen bir tazminattır. İkisi de işçi haklarını korumak ve işçilere maddi destek sağlamak için düzenlenmiş olsa da farklı amaçları ve hesaplama yöntemleri vardır.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi