×

KVKK

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Smartmatch İnsan Kaynakları A.Ş. (“Smartmatch” veya “Şirket”) (internet adresi: https://smart-match.net) ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve hukuka uygun olarak korunmasına hassasiyet göstermekteyiz. Bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Smartmatch’in kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik uygulamaları konusunda çalışan adaylarımızı bilgilendirmek için hazırladık.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Aşağıda açıklanan amaçlarla, bu maddede belirtilen kişisel verileriniz işlenecek ve aktarılacaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Sıra No Veri Kategorisi Kişisel Veriler
1 Kimlik Ad, soyad, medeni durum, doğum tarihi.
2 İletişim Telefon numarası, e-posta adresi , adres bilgileri, referansların iletişim bilgileri
3 Mesleki Deneyim Eğitim bilgileri, iş deneyimi bilgileri, pozisyon, geçmiş iş tecrübeleri, hobiler.
4 Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf
5 Sağlık Bilgileri Engellilik durumu

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimizin çalışan adayı olmanız sebebiyle, kişisel verileriniz çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Engelli çalışan kadrosuna başvurmanız ve açık rızanızı vermeniz halinde, sağlık verileriniz dahi olmak üzere özel nitelikli kişisel veriniz çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması halinde, kişisel verileriniz (kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, görsel ve işitsel kayıtlarınız, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileriniz) gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla 2 yıl süre ile saklanacaktır.

Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu/Kurumu ile diğer resmi kurum ve kuruluşlara, adli ve idari mercilere, anlaşmalı hukuk bürolarına, tedarikçilerimize, Şirketimizin ortaklarına, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize aktarılabilecektir.

Referans göstermeniz halinde, şirket ile paylaştığınız bilgiler, teyit amaçlı referans gösterilen kişiler ile paylaşılacaktır.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı ve bununla sınırlı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, elektronik posta adresimiz, internet sitemiz, mobil uygulamamız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi, sosyal medya hesaplarımız, resmi kurum ve kuruluşlar, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlardan toplanabilmektedir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
• Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız) Next Level 3A Blok No: 100, 101, 102, 103 Çankaya/Ankara adresimize iletebilirsiniz.

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

AÇIK RIZA METNİ
Şirketiniz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanmış olan “Çalışan Adayı Kişisel Veri Aydınlatma Metni”ni okuduğumu, anladığımı ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve işleme faaliyetleriyle sınırlı olarak Şirketiniz bünyesindeki pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Şirketiniz ile kendi serbest ve özgür irademle paylaştığım özgeçmişim (CV) , doldurduğum İş Başvuru Formu’ nda yer alan Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, vb.ne ilişkin kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen esaslar, amaçlar ve işleme faaliyetleriyle sınırlı olarak toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, aktarılmasına ve ayrıca İşe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amacıyla 2 yıl süreyle şirketiniz tarafından muhafaza edilmesine açıkça rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.